اگر مايليد که اين ويدئو کليپ را به اندازه ی تمام اکران خود ببينيد، می توانيد در نوار کنترل، روی علامت مربوط به اين شيوه ی نمايش، کليک کنيد. نوار کنترل، با حرکت موش روی ويدئو ظاهر می شود.

 
بازگشت به صفحه ی اوّل سايت