خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
در وقت های موقّت
 
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 

باد های باور نکردنی
در وقت های موقّت
املاح خشک را
تبخير می کنند

ماهی ها
انبوه می شوند گاهی در وقت های موقّت
و از عدالت صيادان
تقدير می کنند

مردان خوشباور
در وقت های موقّت
با ماسه های خشک
امواج را
تطهير می کنند

و زنان مغموم، آه آه!
و زنان مغموم
در وقت های موقّت
ساعاتِ زنگخورده را
تعمير می کنند

در وقت های موقّت
اشياء، روی هم
يکطور ناموقّت
تأثير می کنند

در وقت های موقّت
(حيف!)
يک عدّه، زودتر از موعد می آيند
يک عدّه هم
تأخير می کنند!
۱۳۶۸

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول