خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
محتوم
 
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 

آرام
آرام.

می گذرد در شب
می گذرد در روز.
هر شب
هر روز.

آرام
آرام
آرام.

بی شتاب
مطمئن
سنگين.

سنگين
سنگين
سنگين.

از سنگراه های فراوان
عبور کرده و خواهد کرد
از
ديوار های بلندابلند
از
برج های محصور
از
قلعه های محکم تاريخی.

از دشتْ دشت
از کوهْ کوه
و دريا دريا.

از موج تا به موج
از سنگ تا به سنگ

سنگر
سنگر
سنگر.

چشمانش
بيدار
دستانش
بيدار.

بيدار
بيدار
بيدار!

چشمانش
خونين
دستانش
خونين.

خونين
خونين
خونين!

گذشته است
می گذرد
خواهد گذشت

آرام
آرام.
سنگين
سنگين!

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول