خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
شماره های با وقار جديد
 
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 

در زير دستگاه پرس
پنجه يی که ديگر نيست
پنج بار شمرد:
از يک
تا پنج.

پنج بار
مانده هنوز.
(از پنج
تا يک.)

٭

تک سرفه های مسلول
ميان جهيزيه و بانک رهنی
شماره های با وقار جديدند
جديدتر از روم قديم.

(اسپارتاکوس
در سبزوار
بالای دار رفت)

٭

از بانک رهنی
تا بعد تر
در راه
بايد فقط
قدری ستاره چيد.

(من فکر می کنم
که همين کافی است)

٭

وزن هوا سبک شده ديگر.
حس می کنی؟

(هرچند آسمان
سربی است همچنان قطعاً.)

از پنج بشمار تو ـ
از يک به اين طرف
با من!

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول