خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی
ويدئوکليپ، با صدای داريوش
در پاسخ به اعدام فرزندان ميهن!
در پاسخ به تهديد های نظام زر و زور و تزوير!
خرداد ۱۳۸۹
شعر ترانه: محمد علی اصفهانی ۰۰۰۰۰ آهنگ و تنظيم: هومن دپارس
image
 
هشدار به برپا کنندگان چوبه های دار در جمهوری اسلامی ايران
 
 
مادران پارک لاله ايران
 

۲۳دی ماه ۱۳۹۱

شرم تان باد ای خداوندان قدرت، بس کنيد
بس کنيد از اين همه ظلم و قساوت، بس کنيد

ای نگهبانان آزادی!، نگهداران صلح!
ای جهان را لطف تان تا قعر دوزخ رهنمون
سرب داغ است اين که می باريد بر دلهای مردم، سرب داغ !
موج خون است اين که می رانيد بر آن کشتی خودکامگی را، موج خون!
 
گر نه کوريد و نه کر، گر مسلسل های تان يک لحظه ساکت می شوند
بشنويد و بنگريد، بشنويد اين وای مادرهای جان آزرده است
کاندرين شب های وحشت سوگواری می کنند!
بشنويد اين بانگ فرزندان مادر مرده است


کز ستم های شما هرگوشه زاری می کنند
بنگريد اين کشتزاران را که مزدوران تان
روز و شب با خون مردم آبياری می کنند
بنگريد اين خالق عالم را که دندان برجگر
بيدادتان را بردباری می کنند!


(فريدون مشيری)
 
هر روز شاهديم که به اشکال مختلف مردم کشورمان را به نيستی و نابودی می کشانند؛ اعدام انسان هايی دگرانديش و آزاده که جز بيان عقيده و انديشه خود يا عمل کردی انسانی جرمی مرتکب نشده اند. حاکمان جمهوری اسلامی هنوز پاسخی برای جرم و جنايت های بی شمار گذشته خود نيافته اند، باز طراحی جنايتی ديگر می کنند.
 
دو زندانی سياسی کرد به نام های زانيار و لقمان مرادی و پنج زندانی سياسی در خوزستان به نام های هاشم شعبان نژاد (شاعر، وبلاگ نويس، و معلم ادبيات عرب)، هادی راشدی (معلم شيمي)، محمد علی عموری نژاد(وبلاگ نويس)، سيد جابر آلبوشوکه و برادر وی سيد مختار آلبوشو که هر لحظه در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارند.
 
هم چنين زندانيان سياسی ديگری نيز به نام های زير محکوم به اعدام هستند:
 
رشيد آخکندی  ـ منصور آروند ـ يونس آقايان عليبگلو ـ بهروز آلخانی ـ رضا اسماعيلی ـ رزگار(حبيب) افشاری ـ علی افشاری ـ عبدالرضا اميرخنافره ـ غلامرضا خسروی سوادجانی ـ سمکو خورشيدی ـ سيد سامی حسينی ـ هوشنگ رضايی ـ عبدالوهاب ريگی ـ مهر الله ريگی ـ حبيب ريگی نژاد ـ عبدالغنی زنگی زهی ـ مصطفی سليمی ـنويد شجاعی ـ شهاب عباسی ـ غازی عباسی ـ ابراهيم عيسی پور ـ حبيب الله گلپری پور ـ حبيب الله لطيفی ـ عبدالامير مجدمی ـ سيد جمال محمدی ـ شيرکو معارفی ـ بختيار معماری ـ عبدالرحيم صحرازهی ـ سلمان ميايی ـ سيروان نژاوی ـ سامان نسيم.
 
با کمال تاسف اسامی زندانيان سياسی محکوم به اعدام ديگری را نيز می توان نام برد که مدت هاست از تثبيت يا تغيير حکم شان و آنچه بر آنها می گذرد خبری موجود نيست:
 
حميد قاسمی شال ـ عبدالرضا قنبری ـ محسن دانش پورمقدم ـ احمد دانش پور مقدم ـحامد احمدی ـ جهانگير دهقانی ـ کمال مولايی ـ جمشيد دهقانی ـ عزيز محمدزاده ـ عبدالله سروريان ـ عليرضا کرمی خيرآبادی ـ عبدالجليل ريگی ـ محمود ريگی ـ علی ساعدی ـ وليد نيسی ـ ماجد فرادی پور ـ دعير مهاوی ـ ماهر مهاوی ـ احمد ساعدی ـ يوسف لفته پور ـ اوده افرادی ـ عليرضا سلمان دلفی ـ مسلم الحايی ـ يحيی ناصری ـ عبدالامام زائری ـ زامل باوی ـرستم ارکيا ـ حسن طالعی ـ قادر محمدزاده ـ رمضان احمد ـ فرهاد چالش ـ سرحد چالش ـ سعيد رمضان ـ هراز قادی ـ جهانگير بادوزاده و منصور حيدری.
 
ای حاکمان جمهوری اسلامي! تا به کجا می توانيد به اين بيدادگری ها ادامه دهيد؟ هر روز جرم و جنايت، هر روز خون و خون ريزی، هر روز شکنجه و بند و زندان و بيداد، هر روز فقر، بيکاری، فساد، تباهی، دروغ، فريب و ...، آيا به عاقبت کار خود فکر کرده ايد، به روزی که بايد پاسخ گوی تمامی جرم و جنايت ها و نابرابری و بی عدالتی های خود باشيد؟
 
ما مادران پارک لاله با تاکيد بر سه خواسته هميشگی خود؛ لغو مجازات اعدام، محاکمه آمران و عاملان جنايت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی و آزادی تمامی زندانيان سياسي؛ هشدار می دهيم صبر و بردباری مردم ستم ديده ايران هم اندازه ای دارد، هر چه سريعتر تمامی احکام اعدام زندانيان سياسی و بخصوص اعدام زانيار و لقمان مرادی، هاشم شعبان نژاد، هادی راشدی، محمدعلی عموری نژاد، سيد جابر و سيد مختار آلبوشوکه را لغو کنيد.
 
مادران پارک لاله ايران
۲٣ دی ماه ۱۳۹۱

 
سيصد گل سرخ، يک گل نصرانی
ويدئوکليپ، با صدای داريوش
در پاسخ به اعدام فرزندان ميهن!
در پاسخ به تهديد های نظام زر و زور و تزوير!
خرداد ۱۳۸۹
شعر ترانه: محمد علی اصفهانی ۰۰۰۰۰ آهنگ و تنظيم: هومن دپارس
image
 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول