خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
اسراييل احتمالاً ۱۶ تا ۲۸ ميليون ايرانی را خواهد کشت
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 

آنچه می خوانيد ترجمه ی خلاصه شده و تلفيق شده يی است از دو مقاله ی دو روزنامه ی بزرگ اسراييل «ژروزالم پست»، در۲۲ دسامبر، و بخش انگليسی زبان روزنامه ی «يديوت آهارا نت» پر تيراژ ترين روزنامه ی اسراييل، در۲۴ دسامبر.

هرچند که معلوم نيست ضروری باشد يا نه، اما به هر حال بد نيست که بر سه نکته ی بسيار بديهی زير تأکيد شود:
۱ ـ انتگريسم يهودی، و صهيونيزم، حسابشان از حساب نژاد و مذهب يهود جداست؛ همچنانکه حساب دولت انتگريست و نژادپرست و قاتل و نسل کش اسراييل که از عينی ترين مصاديق جنايتکاران عليه بشريت است، از حساب يهوديان آزاده ی سراسر جهان. يهوديانی چه در خود اسراييل؛ و چه در خارج از آن. از جمله يهوديان مستقل، و يا متشکل شده در سازمان هايی همچون «يهوديان اروپايی برای يک صلح عادلانه» که مطالب متعددی از آن و شاخه ی فرانسويش: «وحدت يهودی فرانسه برای صلح» در دفاع از مردم فلسطين و لبنان و مبارزات و مبارزانشان، و در فراخوان به بايکوت جهانی اسراييل تا پايان عصر اشغالگری، به همين قلم، در سال های اخير، و به مناسبت های مختلف، به فارسی برگردانيده و منتشر شده است. (۱)

۲ ـ انتشار و انعکاس مطالب مربوط به خطرات حمله به ايران، و طرح های شوم پنتاگون و موساد، که در حد خود منجر به برانگيختن افکار عمومی، و متشکل شدن مبارزان ضد جنگ، چه در ايران و چه در نقاط ديگر جهان شده است و می شود، نقش قابل توجهی در خنثی کردن اين خطرات و اين طرح ها داشته است و خواهد داشت.
بيهوده نيست که نخستين آماج کسانی که منافع خود را با تجاوز آمريکا و اسراييل به ايران گره زده اند، و آبادی آينده شان را در ويرانه های فردای ايران جستجو می کنند، جنبش ها و فعالان جهانی صلح و هر کسی که از آنان ياد می کند است؛ و حتی اندک اندک کلماتی مثل «امپرياليزم» و صهيونيزم» را نيز به فرهنگ نواميسشان اضافه کرده اند.

۳ـ ادامه ی حاکميت ملايان، خود يکی از عوامل اصلی فاجعه ی احتمالی تجاوز خارجی به ايران است. و بنا بر اين: هر فرد و جريانی که به هر شکلی از اشکال، در پوشش حساس بودن شرايط، به تبليغ آشتی با رژيم (و يا به به عبارت بهتر: اليگارشی حاکم بر ايران) بپردازد، خواسته يا ناخواسته در خدمت يکی از اساسی ترين اهداف اين حاکميت از دميدن در بحران اتمی قرار گرفته است.
مبارزه با دشمن خارجی، از مبارزه با دشمن داخلی، و مبارزه با دشمن داخلی، از مبارزه با دشمن خارجی نه جداست؛ و نه جداکردنی.

محمد علی اصفهانی
۵ دی ۱۳۸۶

«من در حالی از سفر به اسراييل در نوامبر امسال برگشته ام که متقاعد شده ام که اين کشور می خواهد به ايران حمله کند».
اين را نيوزويک در ۲۲ دسامبر از قول Bruce Riedel بروس ريدل، يک مأمور سابق سيا، و از مستشاران رديف اول سه رييس جمهوری آمريکا، از جمله جرج بوش، نقل کرده است.
او به گفتگو های خود با مقامات عاليرتبه ی موساد و وزارت دفاع اسراييل استناد می کند که به او گفته اند: «اسراييل اجازه نخواهد داد که مونوپل او در برخورداری از سلاح اتمی در منطقه به خطر بيافتد».

همچنين، ديويد آلبرايت، از انستيتوی آمريکايی «علوم و امنيت بين الملی» نيز به نيوزويک گفته است که گرچه اطلاعات اسراييل هنوز از محل دقيق تمام تأسيسات اتمی ايران نا کامل است، اما منظور اسراييل از حمله ی ششم سپتامبر امسال به سوريه از سويی آزمايش توان خود در حمله به ايران، و از سوی ديگر اعلام خطر به تهران بوده است.

بروس ريدل [که در بالا به سمت های او اشاره شد: مأمور سابق سيا و از مستشاران رديف اول سه رييس جمهوری آمريکا] به نيوزويک گفته است که با توجه به انتشار گزارش «شورای امنيت ملی» آمريکا و در پی آن: متعادل شدن نسبی مواضع سران حکومت های جهان نسبت به ايران، احتمال حمله ی اسراييل به ايران از هميشه بيشتر شده است. (۲)
هر چند که بوش، همچنان به گزينه ی نظامی فکر می کند و تنها يک روز بعد از انتشار گزارش، به صراحت گفته است که: «ايران خطرناک بود؛ ايران خطرتاک هست؛ و ايران خطرناک خواهد بود».

در اسراييل، واکنش ها نسبت به گزارش «شورای امنيت ملی»، از انتقاد و ايراد گيری، تا نفی کامل محتوای آن در نوسان است. و از همين رو ست که اولمرت، اعضای دولت خود را از اظهار در باره ی اين گزارش، نهی کرده است.

۱۶ تا ۲۸ ميليون ايرانی در حمله ی اسراييل کشته خواهند شد

Anthony H. Cordesman آنتونی کردزمن، از تحليلگران سابق پنتاگون، در ارتباط با حمله ی احتمالی اتمی اسراييل به ايران، از چيزی شبيه برپايی روز قيامت سخن می گويد؛ و اين که چنين حمله يی می تواند منجر به مرگ ۱۶ تا ۲۸ ميليون شهروند عادی ايرانی، و نيز ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار اسراييلی شود.
او به عنوان سرپرست گروه تحقيق مرکز آمريکايی «مطالعات استراتژيک و انترناسيونال» CSIS اين موضوع را بر مبنای مطالعه ی تئوريک جنگ اتمی يی در خاورميانه می گويد که می تواند کشور های مختلف را در آن درگير کند.
اما، همو تأکيد می کند که تلفات ديگر جنگ، که محصول عواقب گرد و غبار اتمی و تشعشعات راديو آکتيو است، دراز مدت است و قابل پيش بينی نيست.
تا آنجا که به جنگ اتمی اسراييل با ايران بر می گردد، او معتقد است که اين جنگ تا سه هفته ادامه خواهد يافت.
مطابق تحقيق گروه تحت سرپرستی او، در حال حاضر، اسراييل دارای ۲۰۰ کلاهک اتمی حاضر و آماده برای پرتاب از طريق دريا و هوا ست.
اين تحقيق که «ايران، اسراييل، و جنگ اتمی» نام دارد، نتيجه گيری می کند که در جنگ ميان اسراييل و ايران تمام امکانات و توانمندی های ايران به طور کامل از ميان خواهد رفت؛ ولی اسراييل قادر خواهد بود که به کار و زندگی خود ادامه دهد.
کردزمن، سرپرست گروه، چنين می گويد:
ـ در يک نگاه تئوريک، ايران ديگر نخواهد توانست خود را باز يابد؛ اما با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و جمعيتی، اسراييل توان بازيابی خود را خواهد داشت.

در گزارش اين گروه، تأکيد شده است که اساساً توان اتمی اسراييل و ايران با يکديگر قابل قياس نيست. به عنوان مثال: اسراييل از بمب اتمی يک مگاتنی [يک ميليون تی ان تی] برخوردار است؛ در حالی که ايران حتی توانايی ساختن بمب اتمی يی بزرگتر از صد کيلو تن را ندارد.
 
کدام شهر های ايران بمباران خواهند شد؟

مناطق اسراييلی يی که ايران احتمالاً می تواند به آن ها حمله کند، تل آويو، قسمت مرکزی اسراييل، و بندر حيفا خواهد بود.
اما اسراييل ده شهر ايرانی را در «ليست سياه» خود آماده کرده است:
تهران، تبريز، اصفهان، قزوين، شيراز، يزد، کرمان، قم، اهواز، و کرمانشاه.
بنا به گفته ی کردزمن، اسراييل حملات خود را راحت تر و دقيق تر انجام خواهد داد. چرا که از راهنمايی ماهواره های خود و آمريکا برخوردار است.
----------------------------
۱ـ ازجمله در صفحات مختلف «خبر و نظر» ققنوس
۲ ـ به اين موضوع که انتشار گزارش «شورای امنيت ملی» آمريکا، اسراييل را بيشتر از پيش مصمم به حمله به ايران کرده است، تحليلگران ديگر نيز اشاره کرده اند. از جمله «دوگ آيرلند» که معتقد است اين کار تحت پوشش بخشی از نئوکان ها خواهد بود که آن را به عنوان «نقشه ی ب» از ديرباز آماده کرده اند:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/plan-b.html

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول