خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
فراخوان «وحدت يهودی فرانسه برای صلح» به تحريم همه جانبه ی اسراييل
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 

"وحدت يهودی فرانسه برای صلح"، امروز ـ پنجشنبه بيستم ژوئيه ی دو هزار وشش، به تنبيهات بين المللی، تحريم اقتصادی، و بايکوت محصولات و خدمات اسراييلی، تا پايان اشغال فلسطين، فراخوان داد.
فارسی شده ی اين فراخوان را، که در پی تداوم جنايات دنباله دار اخير اسراييل در فلسطين و لبنان صادر شده است، در اينجا می آورم.
باشد تا نشان لعنتی ديگر شود بر حاکميّت ريا و سالوس وتزوير ملّايان که می کوشند تا کينه ی مذهبی و قومی و نژادی را جايگزين نبرد جهانشمول انسانی برای اسقرار عدالت کنند؛
 ـ و مايه ی شرمساری يی ديگر برای خودباختگانی که به دريوزگی بارگاه قاتلان مردم خاورميانه و لابی های آمريکا يی آن ها، کريدور به کريدور، روانند و دوانند...

محمّد علی اصفهانی
۲۹ تيرماه ۱۳۸۵


عمليّات گسترده و مرگبار ارتش اسراييل، هم عليه مردم فلسطين، و هم عليه مردم لبنان، هردو ، بر يک بهانه جويی، تکيه دارد:
ماجرای دستگير شدن يک يا دو سرباز اسراييلی؛ و درخواست آزادی زندانيان سياسی فلسطينی به ازای آزادی اين دو سرباز.
از نظر اسراييل، دولت راسيست و نژادپرست، تعرّض به چند سرباز که در خدمت اجرای سياست های او هستند، می تواند دليل موجّهی باشد برای له کردن يک ملّت در تماميّت آن، چه ملّت لبنان و چه ملّت فلسطين، و نابود کردن تأسيسات زيربنايی آن ملّت، و ويران ساختن خانه های مردم عادی آن.
تعرّض جاری اسراييل، پيشاپيش، ۲۰۰ کشته در ميان مردم فلسطين و لبنان به جا گذاشته است.
"وحدت يهودی فرانسه برای صلح"، بر  مخالفت خود با هر عمل نظامی يی که شهروندان عادّی را، چه فلسطينی باشند و چه لبنانی و چه اسراييلی، هدف بگيرد تأکيد می کند.
اگر حزب الله، هدف های غير نظامی اسراييل را، با نتايجی که می دانيم (هشت کشته و پنجاه مجروح) بمباران کرده است، اين عمل او عکس العمل و پاسخی بوده است در برابر بمباران گسترده اهداف غيرنظامی در لبنان، به وسيله ی ارتش اسراييل.
حمله ی اسراييل، بعد از ربودن دو سربازاسراييلی ـ که عملی نظامی بود، نه غيرنظامی ـ انجام پذيرفته است.و برخورد اسراييل [کشتار مردم عادّی و غيرنظامی] با آن عمل نظامی، در تناسب نيست.
از نظر اسراييل، اين که ملّت فلسطين برای دفاع از حقّ وجود داشتن خود، و برای دفاع از حقّ به شايستگی زيستن خود است که می جنگد، بی اهميّت است.
از نظر اسراييل، اين که حزب الله، فقط بخشی از مردم لبنان را نمايندگی می کند، مهم نيست.
منطق، منطق "تصادم تمدّن ها"ست:
اسراييل، بهانه می آورد که دارد از ارزش های جهان غرب، جهان "خود متمدّن خوانده"، در دل خاور نزديک و خاورميانه ی "مرتجع"، پاسداری می کند.
و آن وقت: دولت های غربی، از جمله دولت فرانسه، می گويند که اسراييل، حق دفاع از خود دارد...
تا زمانی که اسراييل، عاملی در خدمت آمريکا و متحدّان آن باقی بماند؛ و تا زمانی که اسراييل از تبديل شدن به يک دولت همخوان با واقعيّت خاورميانه، و پذيرنده ی حقوق برابر و روابط متقابل متساوی و سازنده با مردم پيرامون خود، سر، باز زند، جنگ، ادامه خواهد داشت.
در چنين موقعيّتی است که به رسميّت شناختن حقوق مسلّم مردم فلسطين، به يک موضوع محوری، اساسی، و جوهری بدل می شود.

در برابر اراده اش به نابود کردن ملّت فلسطين، و به مانع شدن همدردی بقيّه ی مردم منطقه با مردم فلسطين، اسراييل، عقب نشينی نخواهد کرد مگر آن که زور و رابطه ی قدرت، اورا به چنين امری وادار سازد. مثل آنچه در زمان سلطه ی رزيم آپارتايد در آفريقای جنوبی اتّفاق افتاد.
به همين دليل، ما، به تنبيهات بين المللی، به تحريم های اقتصادی، و به بايکوت محصولات و خدمات اسراييلی، تا پايان اشغال، فراخوان می دهيم.
بس است جنون آدمکشی دولت اسراييل !
همدردی و همراهی، با مردم فلسطين و لبنان!

سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح

پنجشنبه
۲۰ ژوئيه ۲۰۰۶

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول