خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
تحريم اسراييل، سياست يهوديان پيشرو اسراييل و سراسر جهان است
 
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 

بيانيه ی تازه ی سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح
(و نيم نگاهی به «بعضی تحرکات» در ارتباط با جنبش خرداد)

سازمان «وحدت يهودی فرانسه برای صلح»، در جديد ترين بيانيه ی رسمی خود، برای چندمين بار، تمام مردم جهان را به شرکت هرچه فعال تر در مضاعف کردن و پرتوان تر کردن «کارزار جهانی تحريم اسراييل، عدم سرمايه گذاری در اسراييل، و اِعمال مجازات ها و تنبيهات بين المللی عليه اسراييل» فراخوانده است.

پرداختن به مسائلی که مستقيماً به جنبش خرداد مربوط می شود، از زمان آغاز اين جنبش تا به امروز، دغدغه ی اصلی راقم اين سطور بوده است، و قاعدتاً در آينده نيز بايد چنين باشد.
هم از اين رو، از کنارحجم بسيار زياد و متنوعی از مقاله ها و گزارش ها و خبر های مربوط به فلسطين و منطقه، و به طور کلی امور بين المللی ـ که در شرايطی ديگر می توانستند دستمايه های ترجمه هايی ضروری شوند ـ به نفع دغدغه ی اصلی، عبور کرده ام.
اما شواهدی چند، حکايت از آن دارد که قاتلان مردم فلسطين، به هوس بهره برداری از نقاط ضعف نسبی در جنبش خرداد (و جنبش سبز به عنوان بخش عمده يی از آن) برآمده اند تا بلکه بتوانند در ميان سر و صدا های درهم و گاه نامفهوم موجود، برای خودشان سازی بنوازند و آوازی سر دهند و ـ به قول حافظ ـ «دستی به شعبده برآورند»، و يا ـ اگر نمی توانند ـ علی الحساب، همرقصی و همصدايی با خويش را، نه ـ همچون گذشته و حال و آينده ـ يک ننگ پاک نشدنی، بلکه يک «تابو شکنی» مبارک معرفی کنند!
سفر ناسنجيده، و به احتمال زياد تا آنجا که به شخص خود سفرکننده برمی گردد، بدون هيچ سوء نيت سياسی خاص يک جوان ايرانی به اسراييل، با در دست گرفتن عکس هايی از يک دوره ی آشنايی روی هم رفته دو ماهه با شهيدی عزيز از ميان شهيدان جنبش خرداد، به تنهايی اهميت چندانی ندارد؛ اما بهانه کردن مسائلی که حول و حوش اين سفر پيش آمد توسط بعضی ها به منظور قر و غربيله آمدن برای اسراييل را بايد جدی گرفت...
فکر می کنم نيازی به توضيح نباشد که لازم است حساب دو نحله ی زير را از تازه به ميدان درآمدگان جدا کرد و فرصت اندک را در اين لحظه ی معين و در اين نوشته ی معين، مصروف پرداختن به آن ها نساخت:
ـ افراد و جريان هايی که ساليان درازی است دوستی و همخطی و شايد نيز اتحاد استراتژيک خود با اسراييل را با صراحت و بدون پرده پوشی بيان کرده اند، و دستکم در اين مورد، رياکاری يی نداشته اند.
ـ يک مرکز اطلاعات و تبليغات و بزم و ميهمانی و ديدار و ديپلماسی و غيره، که در سال های اخير، در امر خطير «مبارزه با تروريسم و بنيادگرايی»، کسب تخصص کرده است و مدافع «استقرار دموکراسی از دمشق تا تهران»، و دلسوز «امنيت جامعه ی جهانی» و قضايای مربوطه شده است...
تکليف نحله ی نخست پيشاپيش روشن بود، و تکليف نحله ی دوم هم اندک اندک روشن شده است و روشنتر نيز خواهد شد...
می توان در همه ی اين زمينه ها، به تفصيل نوشت. اما ترجيح می دهم که با اجتناب عامدانه از ورود به جزيياتی چند (مگر آنکه در آينده، ضروری شود) فعلاُ فقط به ترجمه ی بيانيه ی رسمی تازه ی «سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح» اکتفا کنم.

«سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح»، سازمان پرآوازه ی يهوديان ترقی خواه و ضد انتگريسم فرانسه، و از اعضای بنيانگذار «يهوديان اروپايی برای يک صلح عادلانه» است.
اين سازمان، همچنين عضو مجموعه ی جهانی بسيار معتبر BDS يا کارزار بين المللی برای تحريم، عدم سرمايه گذاری، و اِعمال مجازات عليه اسراييل تا پايان اشغال سرزمين های فلسطينی نيز هست.
کارزار BDS نخست در سال ۲۰۰۲ به وسيله ی جمعی از دانشگاهيان و روشنفکران فلسطينی راه اندازی شد؛ و به سرعت، بخش های بزرگی از دانشگاهيان و روشنفکران و نويسندگان و فعالان سياسی صلح طلب يهودی داخل و خارج اسراييل را، همزمان با جمع بی شماری از دانشگاهيان، استادان، فرهنگيان، نويسندگان، شاعران، محققان، متفکران، سياستمداران، روزنامه نگاران، سينماگران، و هنرمندان سراسر جهان با هر مرام و مسلکی به خود جذب کرد.
در باره ی BDS بايد جداگانه نوشت، و اين چند سطر را مجال پرداختن به اين کار نيست.

آنچه در زير می آيد ترجمه ی بيانيه ی نهم مارس سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح است.


بيانيه ی رسمی سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح:
به نفع تحريم، عدم سرمايه گذاری، اِعمال مجازات و تنبيه، عليه اسراييل اشغالگر، عليه کلونيزاسيون، و عليه آپارتايد.
دفتر ملی سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح
۹ مارس ۲۰۱۰
 
سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح، که زنان و مردان يهودی عضو آن، به کينه ورزی عليه خود به عنوان يهودی، و به يهودستيزی متهم می شوند، اعلام می دارد که در خاورميانه:

ـ يک اشغالگر وجود دارد، و يک تحت اشغال. يک دولت اشغالگر، به نام اسراييل، که روزانه، بی وقفه، به حقوق بين الملل، تجاوز می کند؛ و يک ملت به نام ملت فلسطين، که حرمت و برازندگی و کرامت و حقوق او انکار می شود.
اسراييل، به صورت برنامه ريزی شده و طراحی شده، از تخليه ی سرزمين هايی که در سال ۱۹۶۷ اشغال کرده است خودداری می کند.

ـ يک سياست کولونيزاسيون، وجود دارد که منجر شده است به:
انضمام بخش بزرگی از سرزمين فلسطين به اسراييل؛
زندانی کردن بيش از ده هزار فلسطينی، در زندان های اسراييل؛ (۱)
قصابی کردن مردمان غزه؛
ارتکاب جنايات جنگی؛
و تحقير روزمره ی فلسطينيان.

ـ يک تبعيض رو به تزايد و تصاعد وجود دارد که در قوانين [اسراييل] ثبت شده اند و رسميت دارند؛ و «فلسطينی های ۴۸» [منظور در اينجا، فلسطينی های ساکن و تبعه ی اسراييل است] که به لحاظ تئوريک، شهروند اسراييل ناميده می شوند، در تمامی ابعاد، قربانی آن هستند. اين قوانين رسمی، يک جامعه ی آپارتايد، به وجود آورده اند.
مجاز دانستن، و توجيه کردن اين سياست اشغالگری، اين سياست کولونيزاسيون، و آپارتايد، با دستاويز قرار دادن اصطلاح «يهود ستيزی»، شرم آور و وقيحانه، و نادرست و جنايتکارانه است.
چند وزير فرانسوی، در ضيافت اخير ناهار «کريف» (۲)، از اين دستاويز و بهانه ی واهی استفاده کردند تا سياست بايکوت و تحريم کردن اسراييل را جُرم معرفی کنند. آن ها منتوجات «کاشر» [منتوجات مورد تأييد شريعت يهود] را با محصولات اسراييلی که مورد بايکوت قرار گرفته اند يکی معرفی کرده اند و در برابر «کريف» ـ اين آلت دست پست و دونمايه ی سياست های اسراييل در فرانسه ـ سر تعظيم و کرنش فرو آورده اند.
اين، آن ها هستند که موضوع تجاوزگری های اسراييل را با موضوع يهودی بودن، همرديف می کنند، نه کارزار جهانی بايکوت و تحريم اسراييل. همه ی کسانی که در کارزار جهانی بايکوت و تحريم اسراييل، گرد هم آمده اند، برعکس آن ها، تفاوت های ميان اين همه را بايکديگر، باز می شناسند.

ديگر بس است!
يهود ستيزی، به اسارت بردن يهوديان، و نسل کشی يهوديان، بخشی از درونی ترين و ذاتی ترين و پرحرارت ترين اجزای تاريخ ماست.
آگاهانه، يهوديان را با اسراييل، يا بايکوت و تحريم اسراييل را با بايکوت و تحريم يهوديان، در هم آميختن و يکی نشان دادن، عملی ننگين است و حکايت از جعل و تحريف خالص و خلّص و بی پروايی دارد که عاملانش را رسوا می سازد.
مردم فلسطين را مجبور به پرداختن بهای جنايات اروپاييان کردن، يک شرارت اهريمنی است.
سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح، در تمام جبهه ها، از جمله در جبهه ی قضا، با اين ابزار تراشی و دستاويز سازی، خواهد جنگيد.
سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح، در کنار تمام ميليتان هايی است که به خاطر عمل خود در کادر کارزار جهانی بايکوت و تحريم اسراييل BDS تحت تعقيب قرار گرفته اند.
 
سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح، تا زمانی که اسراييل به سياست جنايتکارانه ی خود در قبال فلسطين، که در واقع امر، سياست خودکشی اسراييل است، ادامه می دهد، همگان را به شرکت در مضاعف کردن و پرتوان تر کردن کارزار جهانی تحريم، عدم سرمايه گذاری، و اِعمال مجازات ها عليه اسراييل فرا می خواند.
دفتر ملی وحدت يهودی فرانسه برای صلح
۹ مارس ۲۰۱۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لينک بيانيه ی سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح:
http://www.ujfp.org/modules/news/article.php?storyid=707
اين چندمين بار است که سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح، به تحريم اسراييل فراخوان می دهد. تعدادی از اين فراخوان ها، و نيز نوشته های متعدد ديگری از اين سازمان ترقی خواه يهودی، پيش از اين، به همين قلم، ترجمه و منتشر شده است که می توان برای مطالعه آن ها (از جمله) به صفحات خبر و نظر سايت ققنوس مراجعه کرد.
همچنين بی مناسبت نيست خواندن دو ترجمه ی زير از راقم اين سطور:
ما سالگرد تأسيس اسراييل را جشن نمی گيريم ـ نامه ی بيش از صد تن از برجسته ترين چهره های يهودی دانشگاهی، فرهنگی، ادبی، هنری، و سياسی انگلستان، به گاردين
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar07/guardian-is60.html
يهوديان آزاد، به همراه سنديکا ها، جهان را به تحريم کامل اسراييل فرا می خوانند ـ فراخوان تحريم اسراييل از سوی يهوديان آزاد جهان، از جمله يهوديان متشکل در تشکل بزرگ «يهوديان اروپايی برای يک صلح عادلانه»، به علاوه ی بخشی از سنديکا های کارگری جهانی:
«اين بايکوت، راهی است برای تفهيم اين موضوع به جهان و به اسراييل که: جنايات جنگی، قتل های نشانه گيری شده و از پيش برنامه ريزی شده و هدفدار، به بند و حصار کشيدن مستبدانه ی يک ملت، سرقت خاک، سرقت آب، سرقت حقوق گمرکی، و محروم ساختن مردم سرزمين اشغال شده، از ابتدايی ترين حقوق خود، نبايد بی مجازات بماند...»
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar03/boycott.html
 
۱ ـ در مورد برخورد اسراييل با زندانيان فلسطينی:
در پس پشت حصار های اشغال ـ ترجمه ی همين قلم از گزارش روزنامه ی اومانيته، «ارگان» غير رسمی حزب کمونيست فرانسه، در لينک زير:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar15/hessar.html
و نيز می توانيد مراجعه کنيد به سايت سازمان اسراييلی B’ Tselem در اين لينک:
http://www.betselem.org
۲ ـ کريف CRIF سازمان يهوديان هوادار اسراييل در فرانسه است که به خاطر حمايت بی دريغ اسراييل از آن، در فرانسه از نفوذ سياسی و اقتصادی فوق العاده يی برخوردار است، و به همين دليل، از سوی دولتمداران به عنوان نماينده ی رسمی يهوديان فرانسه شناخته می شود.

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول