بخش های ديگر
 
صفحه ی اول
 
fl

در اين صفحه، عنوان ها و پيوند های چند نوشته در ارتباط با محمود درويش را که در سايت ققنوس آمده اند می بينيد. طبعاً، اين صفحه بايد با هر مطلب تازه ی ديگری در اين زمينه، به روز شود.

 

با من گام بردار
بر جای پای پدرانم.
آرام، همچون آوای يک نی لبک.
به سوی ابديت من.
به بی زمان.

و بر مزار من
گل بنفشه مگُذار.
گل اندوهگينان است بنفشه.

به ياد بياور آن همه عاشقان را
که جوان تر از من مردند.

هفت خوشه، گندم سبز.
هفت خوشه، گندم سبز، بر تابوت من بگذار.
و اندکی هم شقايق قرمز
که فکر می کنم تو بايد پيدا کنی.

محمود درويش
(برگردان: محمد علی اصفهانی)

 

عنوان ها و پيوند ها

 

از انسان...
شعری از محمود درويش
برگردان: محمد علی اصفهانی

http://www.ghoghnoos.org/ah/hb/drv-en-b.html

 

 

گفتگو ی روزنامه ی ايتاليايی «ايل مانيفستو» با محمود درويش در باب سياست، و در باب شعر
برگردان: محمد علی اصفهانی

www.ghoghnoos.org/ah/hb/drv-il.html

 

 

ماجرای کاريکاتور ها، و انتخابات فلسطين، در گفتگوی لوموند با محمود درويش
برگردان: محمد علی اصفهانی

http://www.ghoghnoos.org/ah/hb/drv-mo.html

 

 

نه در رثا، که با ياد محمود درويش
محمد علی اصفهانی

http://www.ghoghnoos.org/ah/hb/drv-a.html

 

 

سپرده به باد و خاک و تاريخ، در البروه
گزارش خانم ميشل سيبونی (از سازمان فرانسوی وحدت يهودی برای صلح)
محمد علی اصفهانی

http://www.ghoghnoos.org/ah/hb/drv-si.html

 

 


بازخوانی گفتگوی لوموند و محمود درويش با نيم نگاهی به وقايع اخير ـ ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
محمد علی اصفهانی

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول