خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 

اشراق بی شماره ی هفتم
(از دفتر پاک شده ی مکاشفه های گُنگ)

 
abs-a-75100
 
محمد علی اصفهانی
 

من در تمام خويش
پيدا شدم آيا؟
يا آینه
اين بار
کوچکتر از هميشه ی من بود؟

ديدم که پر شدَه ست آینه از من
و من هنوز
بيرون هرچه زاويه و سطح
از حجم های گمشده
لبريز می شوم

از امتداد آینه تا امتداد من
چيزی شبيه يک شبح خيس
دنبال سرپناه خاطره يی می گشت.

و بعد، من
دنبال خود روان
با حجم های گمشده می رفتم

(قدری عجيب می نمود
ولی بود)

تصوير من ترنّم سيّالی شد
بيرون تر از مجال هجا ها.

(يعنی:
بيرون تر از مجال هجاها اما.)

آنگاه:
ديدم که آفتاب و باد، مرا می برند و
می آرند

و ابر ها
امانت دريا را
از آسمان (در آينه)
بر روی خاک می بارند!

فروردين ۱۳۹۴

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول