خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
قاضی تدپو،حامی تراز اول مجاهدين در آمريکا:

سازمان مجاهدين، فعالانه با سازمان های اطلاعاتی آمريکا کار می کند
 
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 

قاضی «تد پو»، نماينده ی جمهوری خواه کنگره ی آمريکا از تکزاس، يکی از سرشناس ترين و فعال ترين «حاميان» مجاهدين و شورای مقاومت تحت انقیاد مجاهدين است.
 او در صفحات رسمی خود در سايت نمايندگان آمريکا، در باب شايستگی و بايستگی و نيکويی مجاهدين، داد سخن می راند و چنين می نويسد:

«سازمان مجاهدين، مدت زيادی است که خشونت را کنار گذاشته است؛ و در سال های اخير، با سازمان های اطلاعاتی آمريکا [سيا و بقيه ـ م] برای کسب اطلاع از فعاليت های داخل ايران، فعالانه کار می کند.».

عين متن، در صفحات رسمی قاضی «تد پو»، در سايت نمايندگان آمريکا:


The MEK long ago renounced violence, and in recent years, has been actively working with US intelligence agencies to get information on activities inside Iran

لينک اظهارات قاضی تد پو، در صفحات رسمی خودش در سايت نمايندگان آمريکا:

http://poe.house.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=8808&Itemid=


مقاله های مرتبط


رهبری مجاهدين، خود را برای ليبی و سوريه کردن ايران کانديدا می کند

http://www.ghoghnoos.org/ak/kj/candidat.html
 
بشتابيد که حمد بن عيسی آل خليفه، آش نذری می دهد!
http://www.ghoghnoos.org/ak/kj/aash.html
 
فصلی برای جنايت، فصلی برای معامله در کريدور ها، فصلی برای عربده و تهديد
http://www.ghoghnoos.org/ak/kb/liberty.html
 
از گروگان های ليبرتی تا مسئول عمليات مخفی و شکنجه گاه های پنهان سيا
http://www.ghoghnoos.org/ak/kb/lib-g.html
 
مجاهد، دروغ می پراکند، نتانياهو  مردم ما را به بمباران تهديد می کند، و جان بولتون می گويد: «زود باش»! (ضروری بود که اسراييل، ايران را همين ديروز بمباران کند!)
http://www.ghoghnoos.org/ak/kj/bolton-jpost.html
 
 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول