خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 

  دعوت به بازخوانی صفحات ويژه ی ليبرتی و اشرف  
     

 

۲۴ فروردين ۱۳۹۴
-------------------

با توجه شرایط جديد پيش آمده در ماجرای تجاوز عربستان سعودی به يمن، و بازی کثيف رهبر بی مسئوليت مجاهدين خلق در اين ماجرا با جان مشتی گروگانِ تحت محاصره از بيرون و درون، خوانندگان گرامی را به بازخوانی مقالات صفحات ويژه ی «ليبرتی و اشرف» دعوت می کنم.

اين که آن ورشکسته ی ماليخوليايی، کسی و کسانی که در نشست های «ايده ئولوژيک»، حتی سراپای وجود خود را هم لجن مال می کنند و اتهامی نيست که به خود نمی زنند و دشنامی نيست که به خود نمی دهند را به دشنامگويی به ديگران نيز وا می دارد، نه عجيب است و نه تازه است و نه نشانه ی چيزی است به جز عينيت تبلور يافته ی ايده ئولوژی گندیده يی که کرامت انسانی معتقدان به خود را اينچنين از آنان دزديده است و می دزدد.

بعد از نوشتن مقاله ی جديد من «شمشير عربستان، ايران را نشانه گرفته است نه يمن را»، مثل مورد دو مقاله ی ديگرم در ارتباط با  داعش و «عشاير انقلابی» کذايی، هرزه درآيی هايی چند عليه من دوباره از سر گرفته شده اند.

اين هرزه درآيی ها و هرزه درآيی هايی از اين دست، قطراتی هستند از بشکه ی پر از لجنی که محتويات آن را رهبر، در برابر ديدگان حيرت زده ی مردمان، ايستاده بر چهارپايه يی در کوچه و خيابان، ملاقه ملاقه و سطل سطل بر سر و روی خود فرو می ريزد تا شايد شَتَکی هم  از آن به کفش  و لباس رهگذر و رهگذران مورد نظر او اصابت کند!

و فکر می کنم که ديگر اين روز ها، تنها کسی که هنوز مضحک بودن اين نمايش را نفهميده است خود او باشد و بس.
و از همين روست که هر از چندگاهی اين خودزنی ابلهانه را تکرار می کند و بعد هم بدون آن که اقلاً سر و روی و قد و بالای خود را بشويد می رود تا دوباره برگردد و نمايش خويش را از سر بگيرد.

ناگفته ها و نانوشته های فراوانی وجود دارند که در صورت لزوم با همگان مطرح خواهند شد.
اما حتماً تذکر مختصری را هم که در پاورقی مقاله ی «شمشير عربستان، ايران را نشانه گرفته است نه يمن را» ٭  در اين باب آورده ام بخوانيد.

محمد علی اصفهانی
۲۴ فروردين ۱۳۹۴

ورود به صفحات ويژه ی ليبرتی و اشرف


٭  شمشير عربستان، ايران را نشانه گرفته است نه يمن را

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول