خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
عرب تايمز:
کاخ سفيد در حال تهيه ی متن سخنرانی بوش برای بعد از حمله به ايران است!
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 

روزنامه ی کويتی «السّياسه» که جزء شبکه ی عرب تايمز است٬ در شماره ی چهارشنبه ۴ آوريل خود٬ به صورت کاملاً غير معمول٬ در مورد موضوع حمله ی نظامی آمريکا به ايران٬ سنگ تمام گذاشته است:

تيتر بسيار درشت صفحه ی اوّل اين روزنامه٬ به حمله ی آمريکا به ايران در همين ماه آوريل اختصاص شده است؛ و خبر را ـ ظاهراً به دليل بسيار «موثّق» بودن آن ـ خود سردبير اين روزنامه٬ احمد جارالله٬ تنظيم و تضمين کرده است و نام خود را به عنوان تهيه کننده ی خبر در پای آن گذاشته است.
 

تيتر دوّم روزنامه هم به اين موضوع می پردازد که منابع اطّلاعاتی اسراييل٬ با تکيه بر جدّی بودن احتمال حمله ی هوايی آمريکا به ايران٬ از «شروع جنگ جهانی سوّم در ششم آوريل» سخن می گويند.

و اين٬ همه ی قضيّه نيست:
احمد جارالله٬ سرمقاله ی امروز روزنامه اش را هم با عنوان « محاسبه ی ايران غلط است»٬ با اشاره به ماجرای دستگيری ملوانان انگليسی٬ به همين موضوع اختصاص داده است؛ و در آن ضمن حمله به حکومت ايران٬ و تأييد تقريباً آشکار اقدامات آمريکا در عراق٬ آمريکا را پيروز جنگ عراق خوانده است؛ و در پايان مقاله اش هم پيش بينی کرده است که ما به زودی٬ شاهد سناريويی پر آتش خواهيم بود که تمام منطقه از آن خسارت خواهد ديد.
 
ضرب الاجل تونی بلر به حکومت ايران٬ و وحشت فوق العاده ی ملّايان٬ و دستور احمدی نژاد به آزادی ملوانان دستگير شده ی انگليسی را هم بايد در همين زمينه٬ تجزيه و تحليل کرد.
و هچنين موضعگيری بسيار منفی سايت اطّلاعاتی ـ نظامی «بازتاب» وابسته به محسن رضايی و باند های خاصّی از سپاه پاسداران را در قبال اقدام احمدی نژاد.
و اين٬ در حالی است که قاعدتاً اقدام احمدی نژاد چيزی به جز اطاعت دستور مستقيم خامنه ای نپوده است.

به هر حال٬ ترجمه ی جمع و جور شده يی از دو خبر اوّل امروز «السّياسه» را در اينجا می آورم.

پانزدهم فروردين ۱۳۸۶
محمد علی اصفهانی

 
روزنامه ی ما به وسيله ی منابع بسيار آگاه در واشنگتن٬ خبردار شده است که کاخ سفيد در حال تهيّه ی سخنرانی يی است که جرج بوش بعد از حمله ی نظامی به ايران در همين ماه آوريل٬ ايراد خواهد کرد.
اين منابع به ما اطّلاع داده اند که سخنرانی بوش٬ شامل بهانه ها و استدلالات بوش برای توسّل او به راه حل نظامی٬ و برای رفع اتّهام از خود است.
بوش٬ در اين سخنرانی خواهد گفت که تمام تلاش های مسالمت آميز در جهت واداشتن ايران به بهبود روابط خود با جامعه ی جهانی٬ و به عمل بر طبق قوانين بين المللی٬ و به خطر نيانداختن امنيّت در خليج فارس و خاورميانه بی نتيجه مانده بود؛ و ما راه ديگری به جز مداخله ی نظامی نداشتيم.
يکی از بهانه هايی که بوش در اين سخنرانی برای توجيه اقدام خود خواهد آورد «نقش حکومت ايران در قتل سربازان آمريکايی در عراق» است.
بوش٬ در اين سخنرانی٬ همچنين٬ به دخالت های سياسی ايران٬ همراه با متّحد خود٬ سوريّه٬ در امور داخلی عراق استناد خواهد کرد؛ و افزون بر آن٬ از دخالت های ايران در سومالی٬ و در افغانستان٬ و آتش افروزی در منطقه ی معروف به «شاخ آفريقا» سخن خواهد گفت.
او از نقش ايران در لبنان حرف خواهد زد؛ و از تهديدات دائم ايران به بستن تنگه ی هرمز که مقدار غالب نفت خليج فارس از آنجا به بازار های جهانی وارد می شود.

بوش در اين سخنرانی٬ به برنامه ی هسته يی ايران و مخاطرات اين برنامه برای آمريکا و متّحدانش در منطقه و نيز کشور های اروپايی خواهد پرداخت؛ و به خصوص بر اين تأکيد خواهد کرد که رفتار های ايران قابل پيش بينی نيست؛ و ايران اعمالی را هم به طور غير مستقيم انجام می دهد بدون آن که مسئوليّت آنرا بر عهده بگيرد.

آگاهان٬ انتظار دارند که بعد از حمله به ايران٬ مقامات حکومت ايران٬ بيانيّه هايی صادر کنند شبيه بيانيّه ی صدّام بعد از اخراجش در سال ۱۹۹۱ از کويت٬ که در آن گفته بود که ما انتظار نبرد با آمريکايی ها را در زمين داشتيم٬ امّا آن ها از هوا به ما حمله کردند...

منابع مطّلع٬ تأکيد می کنند که حمله ی آمريکا به ايران در همين ماه انجام می پذيرد؛ ولی اين حمله٬ از بيم وارد آمدن خسارات جانی فراوان به نيرو های آمريکايی٬ وارد مرحله ی جنگ زمينی نخواهد شد؛ و آمريکا٬ در زمينه ی محافظت از نيروهای مستقر خود در خليج فارس٬ با استفاده از تکنولوژی پيشرفته و اقمار مصنوعی٬ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

مقامات آمريکايی٬ معتقدند که اين حمله ی نظامی٬ عاملی برای انفجار شرايط در ايران خواهد شد؛ چون حکومت ايران از طريق بحران سازی و در گيری های خارجی است که می تواند به سرکوب مردم کشور خود بپردازند.

و اين هم٬ خلاصه يی از خبر اصلی دوّم «السّياسه» که از قول موساد٬ شروع جنگ جهانی سوّم را ششم آوريل امسال حدس می زند:
سازمان های جاسوسی اسراييل که اطّلاعات خود را از منابع جاسوسی روسی گرفته اند٬ از حمله ی آمريکا به ايران از ساعت چهار صبح جمعه ششم آوريل٬ برابر با هفدهم فروردين٬ سخن می گويند.
مرکز خبررسانی اينترنتی «الملف»٬ از قول خبرگزاری نووستی می نويسد که در همان نخستين حمله ی آمريکا٬ چهل تا پنجاه درصد تأسيسات اتمی ايران نابود خواهند شد؛ و ايران هم امکان نابود کردن و يا از کار انداختن پانزده تا بيست درصد هواپيما ها يا موشک های آمريکا٬ و وارد آوردن ضرباتی بر کشتی های آمريکايی را خواهد داشت.
همچنين احتمال می رود که ايران٬ اسراييل٬ و شايد هم تأسيسات نفتی جمهوری آذربايجان را مورد حمله قرار دهد؛ و تنگه ی هرمز را نيز مسدود کند. نيمی از صادرات نفت در تمام جهان٬ از تنگه ی هرمز می گذرد.

از سوی ديگر٬ در پی حمله به ايران٬ ممکن است که جنبش شيعيان عراق٬ رشد کند؛ و همزمان٬ کرد های شمال عراق٬ وضعيّت پيش آمده را موقعيّت مناسبی برای تحقّق خواست ديرين خود مبنی بر ايجاد يک کشور مستقلّ ارزيابی کنند. و در اين صورت٬ محتمل است که ترکيّه نيروهای خود را به منظور سرکوب آن ها داخل خاک عراق کند.
درگير شدن سوريّه٬ کويت٬ و عربستان سعودی هم در اين بحران٬ پيش بينی می شود.


تشعشعات اتمی حاصل از درهم کوبيدن مراکز اتمی ايران٬ به گفته ی کارشناسان٬ در دايره يی که شعاع آن به هزاران کيلومتر می رسد٬ تأثيرات مهيب بر جای خواهند گذاشت.

طبق سناريويی که روس ها فرض کرده اند٬ شبه نظاميانی از ايران به عراق خواهند رفت؛ قوای طالبان که اين روز ها دوباره در افغانستان فعّال شده اند٬ فعّال تر خواهند شد؛ و جبهه ی وسيع جنگ با آمريکا در آسيا و خاورميانه٬ طليعه ی جنگ جهانی سوّم خواهد بود.

از طرف ديگر٬ به گزارش پايگاه خبری «ايلاف»٬ آمريکا بر خلاف آنچه ظاهراً مدّعی است٬ دوستان اروپايی خود را نيز قانع کرده است که در پی تغيير خطّ مشی حکومت های ايران و سوريّه بودن سودی ندارد؛ و تنها راه چاره٬ تغيير دادن خود اين حکومت هاست.

منابع آگاه می گويند که شمارش معکوس٬ وارد آخرين مرحله ی خود شده است و به طور طبيعی در ژوئن امسال به نقطه ی صفر خواهد رسيد. مگر آن که واقعه يی غير عادّی در خليج فارس و عراق٬ تاريخ وقوع جنگ را نزديک تر کند.

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول