خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
آمريکا و اسراييل، بر روی طرح جديد بمباران ايران، کار می کنند
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 

خبرگزاری روسی معروف نووستی، که معمولاً به اخبار مربوط به طرح های پنهان و آشکار تجاوز به ايران توسط آمريکا و اسراييل اهميّت خاصّی می دهد، اين بار در ۱۲ سپتامبر، باز هم با گزارشی تحليلی، از نقشه ی جديد آمريکا برای منهدم کردن ايران و احتمالاً حذف کشوری با شکل و شمايل گربه ی معصوم زخمخورده يی که درون خانه و بيرون خانه ی خود زير لگد قرار گرفته است از صفحه ی جغرافيا، سخن به ميان آورده است.
اين که نيت اين خبرگزاری چه بود و چه نبود و چه هست و چه نيست و چه خواهد بود و چه نخواهد بود، مسأله يی است؛ و ضرورت هوشياری هرچه بيشتر و برخورد هر چه فعال تر اپوزيسيون غيروابسته و مسئول، در برابرخطر تقريباً قطعی دستکم بمباران ايران به وسيله ی دو دشمن سوگند خورده اش ـ صهيونيزم و امپرياليسم ـ مسأله يی ديگر. اپوزيسيون سرنگونی طلبی که به زير کشيدن ملّايان را، نه به خاطر مزاحمت هاشان برای آمريکا و اسراييل، بلکه به خاطر اختناق و سرکوب و فقر و فلاکت و نکبتی که بر مردم تحميل کرده اند، به دست خود اين مردم، نخستين ترين و در عين حال خطير ترين وظيفه ی خود می داند.
به خصوص اين که منبع اين گزارش نووستی، اين بار شبکه ی خبری بسيار نيرومند و معروف نئوکان های آمريکايی ـ اسراييلی، يعنی شبکه ی «فاکس» است: شبکه يی با شاخه های گسترده ی مدياتيک، که در طرح تجاوز بوش به عراق، از همه ی امکانات خود، از جمله به کارگيری اپوزيسيون جيره خواری که اياد علاوی ها و چلبی ها نمايندگان آن بودند، استفاده کرد تا افکار عمومی را برای جنايتی اينچنين شوم آماده سازد؛ و چند سالی است که انجام همين «وظيفه ی مقدّس» خود را ، اين بار در مورد ايران، و باز از جمله با به کار گيری و  استخدام رسمی و يا قراردادی کارگزاران و نمايندگان کاريکاتورهای ايرانی اياد علاوی ها و چلبی ها پی گيری می کند...
محمد علی اصفهانی
۲۲ شهريور ۱۳۸۶

شبکه ی فاکس نيوز با استناد به اطلاعات به دست آمده از مقامات داخل هيأت حاکمه ی آمريکا، اعلام کرد که بوش، طرح حمله يی هوايی به ايران در هشت تا ده ماه آينده را در دست بررسی دارد. اين شبکه می گويد [به منظور توجيه، اينطور وانمود می کند ـ م] که دليل اين امر، امتناع آلمان در هفته ی گذشته از پذيرش تشديد مجازات ها عليه ايران است.
شبکه ی فاکس نيوز، به اطلاعاتی استناد می کند که بر مبنای آن، اقدام آلمان باعث شده است که تعداد زيادی از شخصيت های سياسی آمريکا، کاندوليزا رايس را متقاعد کنند که تلاش های ديپلماتيک برای حل مسأله ی اتمی ايران به شکست انجاميده است، و بايد هرچه سريع تر خود را آماده ی دخالت نظامی در ايران کرد.

از ميان اين شخصيت های آمريکايی، فاکس نيوز از جمله از دو نفر زير نام برده است:
James Jeffrey معاون مشاور ريس جمهوری در امور امنيت ملّی؛
و John Rood معاون وزارت خارجه در امور امنيت ملّی که مسئوليت او برخورد با فعاليت های هسته يی کشور هايی است که از حق برخورداری از بمب اتمی محرومند [منهای اسراييل که اولاً بمب اتمی ندارد؛ و ثانياً هميشه نشان داده است که بسيار مسئولانه و شرافتمندانه و عادلانه با فلسطينيان و همسايگان خود برخورد می کند؛ و ثالثاً به کسی مربوط نيست که برای او حق برخورداری يا محروميت از بمب اتمی تعيين کند ـ م] .

مطابق اطلاعاتی که شبکه ی فاکس نيوز بر درستيشان تأکيد دارد، دليلی که آلمان برای امتناعش از تشديد مجازات ها عليه ايران آورده است تأثير منفی يی است که اين مجازات ها بر اقتصاد آلمان خواهند گذاشت.
امّا از سوی ديگر، ديپلمات های خارجی می گويند که آلمان در آشکار به طوری وانمود می کند که گويا عليه حمله به مراکز اتمی ايران رسماً و علناً موضعگيری خواهد کرد؛ ولی همزمان، در گفتگو های خصوصی، از حمله ی نظامی به ايران دفاع می کند.

بررسی سناريو نظامی تجاوز به ايران که در حال حاضر در آمريکا در جريان است، بر حول دو متغيّر در نوسان است:
ـ قطع واردات بنزين و صادرات نفت ايران؛
ـ و بمباران هوايی در مقياس بسيار بزرگ و وسيع.
در مورد چگونگی تجاوز به ايران، آمريکا مشغول مطالعه ی اين موضوع است که نيروی هوايی آمريکا به چه اندازه وقت برای منهدم کردن کامل نيروی دفاع هوايی ايران نياز دارد تا بتواند پس از آن، بدون مانع، حملات هوايی خود به مراکز تعيين شده را آغاز کند.
اکثريت شرکت کنندگان در اين مطالعه، به اين نتيجه رسيده اند که يک هفته بمباران بدون وقفه، برای رسيدن به هدف کافی است.

در ارتباط با عکس العمل احتمالی ايران مبنی بر حمله به تل آويو و شهر های ديگر اسراييل، و نيز حمله به نيرو های آمريکايی در عراق، کارگزاران دستگاه بوش معتقدند که برای ايران انجام کار هايی بيش از آنچه تا کنون انجام داده است بسيار دشوار است.

شبکه ی فاکس نيوز تأکيد می کند که نوع برخورد بوش با سپاه پاسداران، نشانه ی مشخص کننده ی خط مشی آمريکا در ارتباط با ايران است:
اگر سپاه پاسداران را آمريکا در ليست تروريسم بين المللی قرار دهد، اين، برای کاندوليزا رايس معادل پذيرش شکست راه های ديپلماتيک، و اعلام علنی مشروعيت عمليات نظامی عليه ايران خواهد بود.

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول