خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
گفتگو با جبهه ی خلق برای آزادی فلسطين در ارتباط با تجاوز اخیر اسراييل به غزه
 
 
برگردان: حزب کار ايران (توفان)
 

˝ما يک ملتيم، يک خلقيم، دارای يک آرمانيم، تمام طرحهای دشمن برای دفن کردن وحدتمان با شکست روبرو خواهد شد˝
 
مصاحبه ای که از نظرتان می گذرد توسط خبرگزاری ترکيه،سرويس ˝ماان نيوز˝در ۱۷ ژانويه با يکی از سخنگويان جبهه خلق برای رهائی فلسطين صورت گرفت. اصل مصاحبه را می توان از طريق تارنمای رسمی اين جبهه تهيه نمود.
اين مصاحبه قبل از وقوع آتش بس دربحبوحه بمبارانهای وحشيانه اسرائيل انجام گرفت و بازتاب دهنده فضای دهشتناک و کشتار بربرمنشانه کودکان و زنان و مردم غير نظامی است. درنبرد غزه شاخه نظامی جبهه خلق برای رهائی فلسطين˝بريگاد ابو علی مصطفی˝نيز حضور فعال داشته و کوچه به کوچه و با تمام قوا عليه متجاوزين صهيونيست می جنگيد و همزمان با پرتاب موشک به آن سوی خط سبز دشمن را هدف می گرفت. آنچه دراين مصاحبه طرح ميگردد بيان يگانگی و وحدت پولادين يک ملت مصمم درمقابل هيولای صهيونيسم و استعمار است. دراين نبرد افسانه ای، جبهه خلق برای رهائی فلسطين که يک جبهه لائيک و سکولار و تحت رهبری چپ های فلسطينی پيرو زنده ياد جرج حبش است، درکنار سازمان حماس و ساير تشکلات فلسطينی، چون تن واحد عليه دشمن مشترک رزميده وبر تقويت وحدت تمام نيروهای مقاومت تاکيدنموده است. حال شما به سياست و تاکتيک اين جبهه که درصحنه نبرد حضور زنده دارد تعمق کنيد و آن را با موضع گيريها و اراجيف تعدادی از فرقه های ماليخوليا زده ايرانی که تمرکز را بر تفرقه ، مسائل فرعی و خط کشی عليه اسلام و سازمان حماس گذاشتند و بيشرمانه عليه جنبش مقاومت فلسطين لجن پاشيدند، مقايسه نمائيد تا بيشتر به عمق ورشکستگی، بی مسئوليتی و ماهيت سياستهای آنارشيستی و ارتجاعی آنان که درقالب ˝جنگ دوقطب ارتجاع˝تبليغ ميگردد، پی ببريد. اينک به اصل مصاحبه توجه کنيد.
 
سرويس ما ان نيوز
 جبهه خلق برای رهائی فلسطين دليل اين تهاجم عظيم اسرائيل عليه غزه را چگونه می بيند؟
 
پاسخ:
اسرائيل جنايت و کشتار عليه خلق ما رابراساس اهداف تاريخی خود آغازکرد. اين تهاجم کوششی بود برای نابودی و امحاء مقاومت فلسطين بويژه درغزه و شبيه به همان اعمالی که درلبنان در2006 انجام دادند. هدف اين اقدام جداکردن جنبش مقاومت از مردم و نابودی آن و تلاش برای دفن کردن آرمان فلسطين و حقوق خلق ما می باشد. نقشه اسرائيل عليه خلق ما،حقوق ما و نابودی جنبش مقاومت فلسطين تنها با تائيد آمريکا، رژيمهای مختلف عربی و بخشی از ˝رهبری فلسطين˝می تواند اجرا گردد. اسرائيل به رغم تمام اعمال جنايتکارانه و قتل عام مردم که ياد آور سال 2006 درلبنان است، اما ازنور و پايداری درجنبش مقاومت ما که هسته اصلی را تشکيل ميدهد، خواهد آموخت. تهاجم اسرائيل هرگز بر قاطعيت و مصمم بودن ما برای حق بازگشت، برای تعيين سرنوشت و کسب استقلال پيروز نخواهدشد.
 
 سرويس ما ان نيوز
آيا حملات هوائی، دريائی و زمينی اسرائيل بخاطر موشک پراکنی حماس است ؟
 
پاسخ:
پرتاب موشک سمبل واقعی اعتراض و مقاومت ما عليه قوای اشغالگر است. اين امر بطور مستمر حضور اشغالگر را بعنوان اشغالگر يادآوری ميکند. اين مهم نيست که چطور آنها ما را درمحاصره، قتل عام و يا حصار به دور ما ميکشند و به انکار ما و حقوق بشر می پردازند ليکن باوجود اينها همه به مقاومت خود ادامه ميدهيم. ما بطور قاطع ازحقوق بنيانی خود دفاع ميکنيم و اجازه محو آن را نمی دهيم. تا زمانيکه يک موشک بسوی قوای اشغاگر پرتاب ميشود، بازتاب زنده بودن خلق ما، مقاومت ما و موضوع ماست. به همين دليل انها پرتاب موشک ما را نشانه ميگيرند. پرتاب موشک، قوای اشغالگر را بی ثبات ومتزلزل ميکند. زيراهرموشک يک عمل فيزيکی ازسوی مقاومت عليه اشغال، قتل عام و جنايت وتجاوز آنها به خلق ماست.هرپرتاب موشک حامل پيامی است مبنی براينکه˝ما راه حل˝آنها را که بر انکار موجوديت و الغای حقوق ماست، نمی پذيريم.
 
سرويس ما ان نيوز
آيا انتخاباتی که در اسرائيل درپيش است نقشی درتصميم آنها برای حمله به غزه دارد؟
 
پاسخ:
انتخابات اسرائيل مطمئنا دراين رابطه اهميت دارد. اينکه حزب ˝کاديما وبويژه ليويني˝و باراک دراثر پاگذاشتن براجساد خونين هزار فلسطينی تقويت ميشود و اينکه اين اقدام موجب شادمانی و امر مثبتی درکارزار انتخاباتی محسوب ميگردد، بازتاب دهنده سرشت اسرائيل و صهيونيسم است.
 
سرويس ما ان نيوز
آيا اعضای جبهه خلق برای راهائی فلسطين ˝بريگاد ابو علی مصطفي˝درپيکار عليه ارتش اشغالگر فعال بوده اند؟
 
پاسخ:
˝بريگادابو علی مصطفي˝هرروزه و پيوسته عليه اسرائيل موشک پرتاب کرده است. اما آنها بيشتر درجای دادن بمب در جاده ها، در اتوموبيل ها و اين قبيل بمبها که بطورجدی تانکها ووسايل نقليه قوای اشغالگر را ويران و يا آسيب رسانده است، فعال بوده و خود را نشان داده اند. رزمندگان ˝بريگاد ابوعلی مصطفي˝درتمام نبردها و درتمام سطوح شرکت دارند. اين عمليات درهمکاری تنگاتنگ با تمامی نيروهای مقاومت عليه قتل عام و جنايت دشمن صورت ميگيرد.
 
سرويس ما ان نيوز
تحت چه شرايطی جبهه خلق برای رهائی فلسطين از آتش بس با اسرائيل حمايت ميکند؟
 
پاسخ:
ما با آتش بس( از 19 ژوئن تا 19 دسامبر) مخالفت کرديم. زيرا اين امر برای خلق ما خطرناک بود. ما بر اين نظريم که تحليل ما درنهايت دراين مورد صحيح بوده است. اسرائيل با توسل به قتل و تجاوز و توجيه اقداماتی نظير حمله هوائی در4 نوامبر و به قتل رساندن پنج تن از اعضای مقاومت و يک نفر غيرنظامی زمينه های پايان باصطلاح پيمان آتش بس را فراهم آورد. اين همان هدفی بود که آنها درسر داشتند و همواره درخلال دوره آتش بس يک حمله هوائی را نقشه می کشيدند.
نيروی مقاومت همواره بايد بطور متحد تصميم بگيرد که چه تاکتيکی درهرلحظه ای اتخاذ بايد گردد.ما خواهان پايان کشتار مردم، متوقف کردن قوای اشغاگر و گشودن بی قيد وشرط تمام مرزها بويژه گذرگاه˝رافاه˝و پايان محاصره خلق هستيم. ليکن ما بخاطر آتش بس، برسر حقوق بنيانی، برسر حق مقاومت و حق دفاع از خلق و حق بازگشت به ميهن، حق ما برای تعيين سرنوشت و استقلال سر آشتی نداريم، امری که اسرائيل بدنبال آن است.
 
سرويس ما ان نيوز
چه رابطه ای امروز بين حماس و جبهه خلق برای رهائی فلسطين وجوددارد؟
 
پاسخ:
ارتباط بين حماس و جبهه خلق برای رهائی فلسطين از طريق مقاومت کنونی بيان ميشود.
 
 سرويس ما ان نيوز
اما جبهه خلق برای رهائی فلسطين يک جنبش سکولار است. آيا اين امر مشکل درهمکاری با حماس که اعتقاد به يک جامعه اسلامی و دولت اسلامی دارد، ايجاد نمی کند؟

پاسخ:
ما و حماس، هردو به اردوی مقاومت تعلق داريم، اردوی مقاومتی که از خلق ما، موضوع ما و حقوق بنيانی ما دفاع ميکند. ماو حماس، هردو مذاکرات و همکاری با قوای اشغالگر را که راه حلش براساس انکارموجوديت و حقوق ماست، رد ميکنيم. ما هردو نيرو بطور متحد عليه کشتار و قتل عام خلق فلسطين، پيکارميکنيم. آنچه که اکنون جاريست، ما را متحد ميکند، اتحاد درنبرد برای خلق ما، برای موضوع ما و برای حقوق ما.
 
سرويس ما ان نيوز
برای اينکه به موضوع برگرديم، نظر جبهه خلق برای رهائی فلسطين درمورد مشروعيت محمود عباس چيست؟ مدت زمان رياست چمهوری وی در9 ژانويه به پايان رسيده است.
 
پاسخ:
تنها مشروعيت فلسطينی، مشروعيتی که معنائی درشرايط کنونی دارد، مشروعيت بر آمده ازجنبش مقاومت است. تعريف اتحاد ملی چنين است:
نبرد عليه قوای اشغالگر و عليه تجاوزش به خلق ما، دفاع ازخلق ما و حقوقش.اکنون ˝حکومت خودگردان فلسطين ˝
 فاقد مشروعيت است. مشروعيت ازطريق متکی به اصول محکم مقاومت مردمی عليه جنايت قوای متجاوز، بدست می آيد.
 
سرويس ما ان نيوز
آيا نظر جبهه خلق برای رهائی فلسطين درشرايط کنونی متمرکز شدن بر نواحی نوارغزه و توجه کمتر به سياست داخلی است؟ يا اينکه مسئله سياست فلسطينی مهمتر از هرچيزی است؟
 
پاسخ:
مقطع کنونی برای نهضت ملی فلسطين و موضوع فلسطين که درمقابل دشمنی قرار دارد که که کمر به نابود خواست ما بسته است، تعيين کننده می باشد. سئوالی که برای همه طرح است اين می باشد که آيا بايد درمقاومت شرکت جست يا درکنارايستاد و ناظر بر ادامه حمله بود. تمام مشروعيت فلسطين درشرايط فعلی بر اساس پاسخ به اين سئوال تعيين ميشود.
 
 
سرويس ما ان نيوز
وضعيت جبهه خلق و ساير سازمانهای مقاومت در نواحی رود اردن چگونه است؟
 
پاسخ:
نواحی رود اردن هم به نوع ديگری تحت محاصره است. تحت محاصره و اشغال با ۱۱۱۰۰۰ زندانی سياسی ، تصرف متوالی زمين و بنا کردن خانه های مسکونی و کشيدن حصار و جنايتهای ديگر عليه خلق ما.
 اسرائيل از طريق کشتار مردم در غزه می خواهد نگاهها را از نواحی رود اردن دور کند تا تصرف هر چه بيشتر زمين و حمله را در آنجا عملی نمايد.
ما اجازه تجزيه خلقمان در نواحی رود اردن ونواحی غزه را همچون فلسطين سال 1948( فلسطينيهای ساکن در اسرائيل) و در تبعيد را نمی دهيم.
 
سرويس ما ان نيوز
آيا جبهه خلق برای رهائی فلسطين انتظار پيوستن فلسطينيهای خارج از غزه به مقاومت عليه اشغال را بخصوص با توجه به بيرحمی اسرائيل در شرايط کنونی در غزه را، دارد؟
 
پاسخ :
ما يک ملتيم، يک خلقيم، تمام نقشه دشمنان برای دفن کردن اتحادمان با شکست مواجه خواهد شد.
ما پيروزيمان را تامين و اتحاد درون خلقمان را برای کشورمان با قاطعيت و مقاومت برای کسب حقوق ملی ، حق برگشت به ميهن ، حق تعيين سرنوشت، برای آزادی، رهائی ملی و استقلال تضمين خواهيم کرد.

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول