خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
آرشيو مقالات جان پيلجر در سایت ققنوس
   
   
در اين صفحه، عنوان ها و پيوند های مقالاتی از  جان پيلجر  را می بينید که در سايت ققنوس آمده اند. طبعاً، اين صفحه بايد با اضافه شدن هر مقاله ی جديدی از جان پيلجر  در این سايت، به روز شود.


کار جان پيلجر، همچون يک برج ديدبانی نورانی است در زمانه يی غالباً تاريک. واقعيت ها را او در روشنايی قرار داده است. يعنی افشاگری کرده است. بارها و بار ها. شهامت و بصيرت او، يک الهام پايدار و بی وقفه است.

نوآم چامسکی

 جان پيلجر، با دقتی آسيب ناپذير همچون پولاد، واقعيت ها را، و حقيقت های به چرک آلوده را، از دل زمين بيرون می آورد، و در برابر آفتاب می گذارد، و همانگونه که هستند بيانشان می کند. من به او سلام می کنم!

 هارولد پينتر

 و چه می توان بيش از اين بر معرفی روزنامه نگار، مستندساز، و نويسنده ی انسانگرا، مردمی، محبوب، و پرآوازه ی استراليايی ـ انگليسی، جان پيلجر، افزود؟

 

عنوان ها و پيوند ها

 

هولوکاستی که انکار می شود؛ و سکوت آنان که حقيقت را می دانند

www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/pilger-sokoot.html

 

خبر های خوش ماه به ماه برای سال ۲۰۰۹

www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/pilger-09.html


زنهار از شوريدگی نسبت به اوباما برحذر باشيد

www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/pilger-obama-121108.html

 

دروغ های هيروشيما، دروغ های امروزند

www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/pilger-020808.html

 

«ديوار برلن» های جديد را در هم فرو ريزيم!

www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/pilger-gaza.html

 

بوش می خواهد به ايران حمله کند

www.ghoghnoos.org/khabar/khabar03/pilger-050207.html

 

ايران: جنگ بعدی بوش و بلر دارند آن را آماده می کنند. درست مثل قبل از حمله به عراق. امّا خطر در کجاست؟

www.ghoghnoos.org/khabar/khabar15/pilgernext.html  

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول