خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
ادبيات و هنر  ۴
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
 
شاملو شاعر انسانگرا؛ انسان سياسی
 
 
محمد علی اصفهانی
متن سخنرانی ـ پاريس ۱۳۷۹
 
 
ماجرای کاريکاتور ها، و انتخابات فلسطين، در گفتگوی لوموند با محمود درويش
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
سپرده به باد و خاک و تاريخ، در البروه
گزارشی از به خاک سپاری سمبليک محمود درويش در زادگاه او
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
با ياد مجيد شريف، شهيد عشق
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
خطابه ی تدفين
 
 
احمد شاملو
 
 
شعار
در پيشباز بهار
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
در پشت در، از ره رسيده يی است که فرياد می کشد
 
 
با ياد فرخ تميمی
محمد علی اصفهانی
 
 
خورشيد و آب
در حجم شعر، با نقطه چين نثر
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
از نيمه راه گمشدگی
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
خارپوست ها و من و انار دونه دونه
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
برای کوتوال مهربان کوچک ترين قلعه ی جهان
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
در گرد و خاک خاطره های اميرخيز
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
آيينه و نگاهی و تأملی در خويش
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::