خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
اولمرت به فرانسه آمده است تا موعظه ی جنگ عليه ايران بخواند
 
 
سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 

اطلاعيه ی رسمی
۲۳ اکتبر ۲۰۰۷

در چهاردهم دسامبر ۱۹۴۸ تعدادی از نامدار ترين شخصيّت های يهودی جهان، از جمله هانا آرنت، و آلبرت انيشتين، نسبت به ديدار مناشه بگين از آمريکا، بانگ اعتراض برآوردند. مناشه بگينی که به عنوان يک تروريست ماهر، از شيوه هايی از نوع شيوه های احزاب فاشيستی استفاده می کرد.
ما نيز با همان منطق آلبرت انيشتين و هانا آرنت، و ديگر همراهان آن ها در سال ۱۹۴۸ ، نسبت به ديدار اهود اولمرت از فرانسه در ۲۲ اکتبر امسال، بانگ اعتراض بر می آوريم.

دولت اولمرت، در تابستان سال ۲۰۰۶ يک تجاوز نظامی وسيع به لبنان را سازماندهی و اجرا کرد. ٭
در اين تجاوز، ارتش اسراييل، مرتکب هرد و سنخ جنايت بزرگ و عمومی: جنايت جنگی، و جنايت عليه بشريّت شد.

و حالا امروز او به فرانسه می آيد تا بتواند از اين سکّو، برای فراهم آوردن اتفّاق آرای وسيع در غرب، برای يک جنگ «پيشگيرانه» عليه ايران استفاده کند. با اين بهانه که:
ـ ايران، رهبری يی دارد که خواهان نابود کردن اسراييل است.

جنگی اينچنين، علاوه بر ويرانی پيش از اين عراق، و آنچه بر سر آن کشور آمده است، سراسر کره ی زمين را در آتش و خون فرو خواهد برد.

اين فرار به جلو نمی تواندچهره ی واقعی سياسستی را که اولمرت، به پيش می برد، در زير نقاب دروغين او پنهان سازد:
ـ جامعه ی فلسطينی، به صورتی متديک، ويران می شود؛
ـ غزه در تماميّت آن، به محاصره ی کامل در آمده است؛
ـ قتل های  از پيش حساب شده و هدفگيری شده توسّط اسراييل ادامه دارند؛
ـ هزار ها فلسطينی، از جمله چندين نماينده ی منتخب مردم فلسطين، به زندان های اسراييل گسيل شده اند؛
ـ مصادره ی سرزمين های اعراب ادامه دارد؛
ـ مردمان فلسطين را از سرزمين خود اين مردم، اخراج می کنند؛
ـ آب، آب مردم فلسطين، به وسيله ی اسراييل، دزديده می شود و به غارت می رود؛
ـ صد ها راهبند، هر نوع نقل و انتقالی را برای فلسطينيان، نامقدور می سازند؛
- تکميل بنای «ديوار»: ديوار موسوم به «ديوار جداسازی»، همچنان ادامه دارد...

و اين همه، از جمله موارد تجاوز اسراييل  به تمامی هنجار ها و استاندارد های حقوق انسانی، و حقوق بين المللی ـ هردو ـ است؛ و دولت اسراييل، علناً، مسؤليّت اين تجاوز ها را پذيرفته است؛ و علناً مرتکب آن می شود.

کولونی سازی ها ادامه دارد. بيش از جهارصدو پنجاه هزارنفر از اسراييليان [در اين کشور با جمعيّتی در حدود پنج ميليون ـ م] در سرزمين های اشغال شده بعد از سال ۱۹۶۷ زندگی می کنند. [صرفنظر از اسراييليان ديگری که در سرزمين های اشغال شده قبل از ۱۹۶۷سکونت دارند. ـ ]

قبل از هر گفتگويی در باره ی «صلح»، اهود اولمرت اعلام کرده است که تقسيمبندی های جغرافيايی و محدوه سازی ها و مرز تعيين کردن های اسراييل، برای سرزمين های اشغالی، اساساُ غير قابل بحث و غير قابل تغييرند.
بنابراين:
اگر، بر فرض، در آينده، دولتی فلسطينی تشکيل شود، چنان دولت فرضی يی هيچ نخواهد داشت مگر سرزمينی پاره پاره  و چاک چاک، و غير قابل زيست.

تا زمانی که اشغال فلسطين ادامه دارد، «وحدت يهودی فرانسه برای صلح»، بر خواست خود در بايکوت سياسی و اقتصادی اسراييل، پافشاری می کند. برای مجبور کردن رهبران آن کشور به پايان دادن اشغال.

يک صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه، تنها می تواند بر مبانی زير استوار باشد:
ـ پايان بخشيدن به نفی حقوق قربانيان، يعنی تمامی مردم فلسطين.
ـ پايان اشغال.
ـ ويران کردن و برچيدن تمامی کولونی ها.
ـ پذيرش مساوات کامل.
حق بازگشت تمامی پناهندگان فلسطينی.

سياست آقای اولمرت، سياست جنگ است؛ سياست فرار به جلوست؛ سياست نفی «ديگران» است.
اين سياست، در حق مردم فلسطين، جنايتکارانه، در خق اسراييل، سياست خودکشی، و در حق همه ی مردم منطقه، خطری برای صلح و برای امنيّت بين المللی است.

نه!
آقای اولمورت، به فرانسه، خوش نيامده است!

-------------------------------------
٭ در همان زمان، و از همان زمان تا کنون، جديدالاستخدام های «ايرانی» موساد و سيا و چينی و بوش، بنا به فرامين صادر شده از منابع صدور، می کوشيدند و می کوشند تا با وجود همه شواهد روشن، گناه تجاوز  از پيش برنامه ريزی شده ی آمريکا و اسراييل به لبنان و آنچه را در مورد همين تجاوز ، کاندوليزارايس «دردزايمان خاورميانه ی بزرگ» ناميد و از آن استقبال کرد، به گردن مبارزان لبنانی (اتحاد حساب شده و سنجيده ی حزب کمونيست لبنان، بخشی از نا سيوناليست های لبنانی، بخش عمده يی از مسيحيان لبنان به رهبری ژنرال ضد سوری ميشل عون با حزب الله، و  با اعلام همبستگی رسمی جرج حبش) بياندازند.
در مورد موضعگيری های آن «قوم» به سايت هايشان مراجعه کنيد؛ و برای شناخت نقطه نظر های صاحبنظران پرآوازه ی انسانگرا و ضدّ جنگ، به چند لينک فارسی از جمله لينک های زير:


http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar02/liban_voltaire.html

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar02/hersh0806.html

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar03/pilger-050207.html

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar02/hersh_w041106.html

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar02/noam_liban.html 

٭٭ و نيز در ارتباط با فعل و انفعالاتی که در ارتباط با همه ی مسايل، از جمله، مسأله ی اتمی، در حاکمّيت اليگارشی ملّايان، به دليل ساختار ويژه ی آن، اتّفاق می افتد، به:


http://www.ghoghnoos.org/goftar/az-do.html

٭٭٭ همچنين اطلاعات بيشتری در مورد مواضع «سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح» را می توانيد در صفحات مختلف «خبر و نظر» سايت ققنوس پيدا کنيد.

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول