خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
خبر و نظر   ۸
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 
 
«کانار» اطّلاع فرانسه از طرح آمريکايی ـ اسراييلی بمباران ايران را فاش می کند
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
روايتی ديگر از حمله به کارگاه خرم آباد
 
 
جلوه جواهری
 
 
آمريکا و اسراييل، بر روی طرح جديد بمباران ايران، کار می کنند
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
یهوديان آزاد و سنديکا ها، جهان را به تحريم  اسراييل فرا می خوانند
 
 
«وحدت يهودی فرانسه برای صلح»
 برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
کودتای خزنده و نعل وارونه ی کاخ سفيد
 
 
فريد مرجايی
 
 
در فلسطين، چه کسی عليه چه کسی کودتا کرد
 
 
 Michel Warschawsky
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
آقايان محترم! چرا در برابر موج اعدام ها ساکت نشسته ايد؟
 
 
نامه ی عمادالدّين باقی
 
 
چرا بوش می تواند قبل از ترک کاخ سفيد، به ايران حمله کند؟
 
 
Jean Bricmont
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
رفسنجانی و رياست مجلس خبرگان
 
 
کامران صفايی
 
 
به فلسطين، خوش آمديد!
 
 
رابرت فيسک
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
روايت خودکشی يک کارگر
 
 
اسماعيل محمد ولی
 
 
دفاع از تحريم: همدستی با رژيم و آمريکا در شکنجه ی مردم ايران
 
 
نقدی بر مواضع تحريم گرايان
 
 
دروغ است آن خبر هايی که در گوش تو می خوانند
 
 
حميد داديزاده (تبريزی)
 
 
«تغيير مسير» از جنگ با تروريسم به جنگ با ايران، در ائتلاف با تروريسم
 
 
سيمور هرش
روشنگری
 
 
تو بايد اين جنگ را ببری؛ هرغلطی می خواهی بکن!
 
 
نامه ی مايکل مور به بوش
 
 
وقتی که اوين، آرزو می شود
 
 
شيرين عبادی
 
 
آمريکا و انگليس، حمله به ايران، و «هرج و مرج سازنده»
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
نئو کنسرواتور ها و سياست «هرج و مرج سازنده»
 
 
Theirry Meyssan
برگردان: محمد علی اصفهانی 
 
 
جبهه يی تازه در ميان فعّالان انقلاب مخملی
 
 
نيويورکر
 
 
سرکار خانم کميسر عالی حقوق بشر!
 
 
شيرين عبادی
 
 
کاخ سفيد مشغول تهيه ی سخنرانی بوش برای بعد از حمله به ايران است!
 
 
عرب تايمز
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
مواد محترقه ی به آتش کشيدن ايران، منتظر يک جرقّه اند!
 
 
سام گاردينر
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
بوش می خواهد به ايران حمله کند 
 
 
جان پيلجر
 برگردان و توضيحات: محمد علی اصفهانی
 
 
جان بولتون کيست و چه خوابی برای ايران ديده است؟
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
می خواهند بحران حقوق بشر در ايران را با بحران اتمی جاگزين کنند!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
حرفی بايد زد؛ چيزی بايد نوشت؛ کاری بايد کرد
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
بوش نقش گزارشگران بزرگ را بازی می کند!
 
 
اومانيته
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
سربازان فراری جديد آمريکايی، سی سال بعد از جنگ ويتنام
 
 
گزارشگر ويژه ی «اومانيته»
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
پيکر کودکی همچون يک عروسک پارچه يی مندرس: سمبل جنگ اخير لبنان
 
 
رابرت فيسک
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
کوره ی آدمسوزی ندارد امّا:
در فاصله ی چهار سال، حدّ اقل ۶۲۱ کودک فلسطينی را اسراييل کشته است
 
 
ج. رشيديان
 
 
پيش بينی خبرگزاری «نووستی» در باره ی حمله ی آمريکا به ايران
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
آمريکا و اسراييل برای حمله ی اتمی به ايران آماده می شوند
 
 
نوول اُبزرواتور
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
يک عمليّات «ضربه ی ناگهانی و بهت» برای ايران در دست تهيّه است!
 
 
Michel Chossodovsky
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
نقش اسراييل در سياست خارجی آمريکا
 
 
لوموند
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::